افزایش سن بازنشستگی

افزایش سن بازنشستگی

نمایندگان مجلس طی لایحه ای سن بازنشتگی را به صورت پکانی افزایش دادند بر این اساس:

۱.افرادی  که ۲۸ الی۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ الی  ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ الی ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین زیر ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

برای مثال فردی را در نظر بگیرید که 14 سال سابقه دارد . این فرد برای بازنشسته شدن به صورت طبیعی نیاز به 16 سال سابقه دارد ولی در قانون جدید به ازای هر سال به 4 ماه بیشتر سابقه نیاز دارد که برای این فرد میشود 64 ماه یا به عبارتی 5 سال و چهار ماه بیشتر سابقه نیاز دارد .

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

پی نوشت : این قانون فقط و فقط به نفع شرکت های بیمه می باشد چرا که بیمه گذار مدت زمان بیشتری ( برای انکه از امروز بیمه خود را شروع کند 12سال و نیم ) پرداخت بیمه دارد و همزمان هم شرکت بیمه هیچ گونه پرداختی به فرد ندارد و این یعنی دو سر برد برای شرکت های بیمه و هیچ نفعی برای بیمه گذار ندارد و فقط و فقط باب دزدی شرکت های بیمه از جیب مردم را باز کرده است .