دستمزد کسر حق بیمه 1401

دستمزد کسر حق بیمه 1401

طبق بخشنامه شماره 265344 مورخ  وزارت تعاون ، کار و رفاه که در انتهای پست قابل دانلود می باشد  در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار در سال  1401 و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد .

 مبنای کسر حق بیمه سال 1401 به شرح ذیل اعلام می گردد .

  1. حدالاقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی ( به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع ) مبلغ 1،393،250  ریال اعلام می شود .
  2. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1400 معادل 38 درصد مزد سال قبل به اضافه مبلغ ثابت 171،722  ریال می باشد. مزد روزانه شغل در سال 1401=(171،722+1.38×آخرین مزد سال 1400 )
  3. کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و یا مجرد ، متاهل ماهیانه مبلغ 8،500،000 ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و مبلغ 4،500،000 ریال بابت حق مسکن دریافت نمایند . و در هنگام ارسال لیست بیمه در ستون اقلام مشمول کسر حق بیمه ثبت و به شعبه ارسال نمایند .   

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک نمایید  

دانلود فایل PDF دستمزد مقطوع سال 1401

 

 

جدول حقوق و دستمزد 1401