جدول حقوق و دستمزد 1401

جدول حقوق و دستمزد 1401

حدالاقل مبلغ حقوق و دستمزد سال 401 به میزان 57.4 درصد ( پنجاه و هفت ممیز چهار دهم درصد ) افزایش یافت . بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از 2،655،000  تومان به 4،179،000 تومان افزایش یافت.

 

جدول حقوق و دستمزد 1401

 میزان حقوق و دستمزد سال 1401
شرح  سال 1399 سال 1400 سال 1401
حدالاقل دستمزد ماهانه  19,112,700 26,554,950 41،797،500
حق مسکن ماهیانه  3,000,000 4,500,000 6,500,000
حق بن (خوار و بار ) 4,000,000 6,000,000 8,500,000
حق اولاد - یک فرزند  1,911,270 2,655,495 4،179،750
حق اولاد - دو فرزند  3,822,540 5,310,990 8،359،500
حق سنوات روزانه  33,333 46,667 70،000
حق سنوات ماهانه  999,990 1,400,000 2،100،000
حدالاقل دستمزد روزانه  637,090 885,165 1،393،250
مجموع دریافتی افراد مجرد  27,112,690 38,454,950 56،797،500
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  29,023,960 41,120,445 63،072،250
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  30,935,230 43,765,940 67،257،000
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  86,915 120,760 190،076
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  121,682 169,063 273،709
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد                                                                   

 

سایر سطوح مزدی

کارگرانی که حقوق ماهانه سال 1400 آنها پایه اداره کار نبوده است 38 درصد پایه سال قبل  به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه می باشد

 

دانلود بخشنامه مزد سال 1401

 

محاسبات حق بیمه 1401

محاسبات حق بیمه 1401
دستمزد روزانه سال ۱۴۰1 1،393،250
تعداد روزهای ماه 30
جمع دستمزد ماهانه 41،797،500
مزایای ماهانه بن کارگری 8,500,000
حق مسکن 6,500,000
جمع دستمزد و مزایای مشمول 56،797،500
سهم کارفرما (۲۳ درصد) 13،383،873
سهم کارگر (۷ درصد) 4،073،353
مجموع حق بیمه

17،457،226

 

دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401

بخشنامه دستمزد کسر حق بیمه سال 1401 به همراه جدول دستمزد مقطوع صنوف مختلف

 

 

معافیت مالیاتی حقوق 1401

ماهانه ( ریال )  نرخ مالیات 
از  تا 
0 56,000,000 معاف 
56,000,000 150,000,000 10 درصد 
150,000,000 250,000,000 15 درصد 
250,000,000 350,000,000 20 درصد 
350,000,000 نسبت به مازاد 35 درصد