حد نصاب معاملات کوچک سال 1400

حد نصاب معاملات کوچک سال 1400

تعریف حد نصاب معاملات 
در تعریف حد نصاب که از طرف وزارت امور اقتصادی تعیین شده است بیان می دارد معاملاتی که مبلغ آنها از یک حد کمتر می باشد ، نیازی به ارائه کد اقتصادی و اطلاعات طرف معامله نباشد . بدین صورت که خرید هایی که مبلغ آنها از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک ، کمتر باشد در لیست گزارش فصلی یا گزارش معاملات 169 فصلی می توان به صورت تجمیعی ثبت و ارسال نمود .
در غیر اینصورت اگر معاملات بیشتر از حد نصاب باشد باید اطلاعات کامل فروشنده و کد اقتصادی یا کد ملی آن را ثبت نمود .
هیئت وزیران هر ساله به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- را به تفکیک زیر به تصویب می‌رساند:
حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ قانون برگزاری مناقصات

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰
طبق طبقه‌بندی‌ معاملات مذکور در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند و نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌ یابد. 


مبلغ حد نصاب در گزارشات فصلی سال ۱۴۰۰

معاملات کوچک طبق تصویب نامه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. ۵ درصد آن نیز مبلغ ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. در صورتی که مبالغ مجموع فاکتور خرید و فروش (کل خرید یا کل فروش هر یک به تنهایی یا با هم) برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری یعنی در هرفصل، کمتر از ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال باشد، می‌توان آن را به صورت تجمعی در صورت معاملات فصلی گزارش نمود.
در این صورت نیازی به ورود اطلاعات کامل طرف معامله نیست. یعنی با زدن تیک فقط مبلغ سرجمع کل معاملات دوره (مبالغ زیر ۵%) را ثبت می‌کنید و نیاز به اطلاعات اشخاص نیست. اما در صورتی که مجموع مبالغ فاکتورهای خرید و فروش برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری، از حدنصاب ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال بیشتر باشد، باید اطلاعات خریدار و فروشنده به تفکیک و کامل ثبت شود و نمی‌توان آن‌را بصورت تجمیعی گزارش نمود.
هرگاه تک تک فاکتورها و یا مجموع فاکتورها برای یک شخص و در یک دوره مالی کمتر از حد نصاب باشد، مودی می‌تواند گزارش عملکرد خود را به صورت تجمیعی ارسال نماید؛ اما اگر تک تک یا مجموع فاکتورها بیشتر از حد نصاب مقرر باشد، باید به صورت موردی و یا گروهی (بدون زدن تیک حدنصاب) و با اعلام اطلاعات شخص گزارش شود.

موارد عدم شمول معاملات فصلی

 

مطالب مرتبط