قوانین محاسبه حقوق و دستمزد

قوانین محاسبه حقوق و دستمزد

بر اساس قانون کار یک سری قوانین جهت محاسبات حقوق و دستمزد ماهانه وجو دارد که در زیر به توضیح انها می پردازیم . حسابداران عزیز توجه داشته باشید بخاطر محاسبات در برخی موارد زیر ممکن است با مدیران بحث و دعوا داشته باشید ( خودم اکثرا دعوا دارم چون هرجا که به نفع کارفرما نباشه زیر بار نمیرن ولی به هیچ وجه کوتاه نیومدم و حق کارگران را گرفتم امیدوارم شما هم موفق باشید )
در زیر هر انچه ذکر می شود تماما بر اساس قانون کار می باشد .

• مبنای محاسبه حقوق  30 روزه می باشد .

• برای شش ماه اول سال حقوق پایه بر 30 تقسیم شده و در 31 ضرب می شود .

• برای اسفند ماه که 29 روزه باشد ( به جز سال کبیسه ) حقوق پایه تقسیم بر 30 شده و در 29 ضرب می شود. 

ساعت کاری مجاز در هفته 44 ساعت می باشد .( پنج روز 8 ساعتی و یک روز 4 ساعتی )

• حتما نباید پنج شنبه 4 ساعتی باشد . محدودیتی برای توزیع 44 ساعت در هفته وجود ندارد به شرط اینکه ساعت کاری هر روز بیشتر از 8 ساعت نباشد و می تواند هر روز از هفته را جهت انجام 4 ساعت کارکرد تعیین کرد و حتما نباید پنج شنبه ها باشد .

ساعت کاری مجاز ماهانه باید حدالاقل 192 ساعت باشد تا حقوق اداره کار به وی تعلق گیرد .

• شروع کار از ساعت 6 صبح و پایان کارتا ساعت 22 می باشد و  در این ساعات باید 8 ساعت کارکرد پر شود .( به جز شیفت شب ) 

• تعطیلی هفتگی جمعه می باشد و حتما باید در محاسبه حقوق ماهانه حساب شود .

میزان اضافه کار روزانه نباید بیش از 4 ساعت باشد .

• مبلغ اضافه کاری هر فرد بدین صورت محاسبه می شود که حقوق پایه بر 192 ساعت تقسیم  می شود و در 1.4 ( یک و چهار دهم ) ضرب می شود  به عبارتی دستمزد هر ساعت اضافه کاری 40 درصد بیشتر از ساعت کاری عادی می باشد .

• اگر شغل فرد در دسته مشاغل سخت دسته بندی شود میزان ساعت کاری ماهانه وی 36 ساعت می باشد . به عبارتی باید روزانه 6 ساعت کارکرد داشته باشد .

• سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال کارکرد داشته باشند به میزان یک پایه حقوق تعلق می گیرد .

• محاسبه عیدی نیز بر اساس پایه حقوق انجام شده و حدالاقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق  می باشد .