محاسبات بیمه 1400

محاسبات بیمه 1400

بیمه تامین اجتماعی مرسوم ترین نوع بیمه در شرکت هاست که محاسبه ودارای سه قسمت حق بیمه کارگر ، سهم بیمه کارفرما و بیمه بیکاری می باشد . دو سهم اول را حسابدار محاسبه و سهم بیمه بیکاری بر مبنای حقوق روزانه کا پرسنل با ضریب 4 درصد به صورت اتوماتیک محاسبه می شود و در لیست بیمه به مجموع دو سهم اضافه و باید تا یاین برج بعد از هر ماه پرداخت شود وگرنه مشمول جریمه می شود .
محاسبه حق بیمه 30 درصد از حقوق ماهانه کارگر می باشد که به شرح زیر می باشد .
میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق ماهانه + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد ، کارگر: ۷ درصد

 
حق بیمه سهم کارفرما 

23 درصد سهم کارفرما در سال 1400 معادل مبلغ 8،522،639 ریال برای 30 روز کارکرد می باشد 

حق بیمه سهم کارگر

7 درصد سهم کارگر برمبنای پایه کار مبلغ 2،593،846 ریال می باشد .

محاسبات حق بیمه 1400
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ ۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد) ۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه ۱۱,۱۱۶,۴۸۵
 

 

آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه ماهانه

 

جدول حقوق و دستمزد سال 1400