حساب های تفصیلی شناور

حساب های تفصیلی شناور

در همه نرم افزار ها سطح حساب ها از کل شروع شده و سپس معین ان حساب ایجاد می شود و سپس سطح تفضیلی را برای آن ایجاد می کنیم برای مثال حساب پرداختنی حساب کل ماست ، معین آن بستانکاران تجاری و افراد و شرکت ها تفضیلی آن می باشد .
در نمونه دیگر موجودی نقد و بانک سطح کل ، بانک ها معین ان و برای مثال بانک ملی تفضیلی آن می شود .
تا اینجا هیچگونه مشکلی در حساب های تفضیلی وجود ندارد ولی به مثال زیر توجه کنید 
آقای امینی در شرکت آلفا مشغول به کار می باشد ، ایشان کارپرداز شرکت نیز هست و دارای حساب تنخواه هم  هست .
در ابتدای برج حساب تنخواه ایشان به مبلغ 10،000،000 ریال شارژ می شود . روز پانزدهم مبلغ 15،000،000 ریال مساعده دریافت می کند و در پایان برج حقوق ایشان ثبت می شود .
در نرم افزار های با سطح تفضیلی ثابت ثبت ها به شرح زیر می شود .
موجودی نقد وبانک در سطح کل و تنخواه در سطح معین بدهکار 
                      موجودی نقد و بانک در سطح کل و بانک ملی در سطح معین بستانکار 

برای ثبت مساعده حقوق اینگونه ثبت زده می شود 
جاری کارکنان در سطح کل و مساعده آقای امینی در سطح تفضیلی بدهکار 
                   موجودی نقد و بانک در سطح کل و بانک ملی در سطح معین بستانکار 

توجه داشته باشید که حساب تفضیلی برای وام آقای امینی ایجاد و سپس این ثبت زده شده است .
اگر ایشان وام نیز داشته باشد مجدد باید برای ایشان حساب وام نیز ایجاد بشود و سپس ثبت زده شود . 
همینطور در قسمت حقوق نیز باید یک حساب مجزا برای ایشان باز کنیم که اینکار باعث افزایش تعداد سرفصل حساب ها می شود و امکان اشتباه نیز بالا می رود .

کدینگ حسابداری

این ها همگی مشکلات تفصیلی ثابت است. در سیستم های بروز تر حساب تفضیلی قابلیت شناور بودن دارد . تفصیلی شناور یعنی به جای این که نام امینی 4 مرتبه ذکر شود، یک حساب امینی تحت تفصیلی شناور انتخاب می کنیم و بعد با حساب های مختلف این را ارتباط می دهیم، کلمه شناور یعنی می تواند با حساب های مختلف ارتبط بگیرد، زمانی که امینی را انتخاب می کنیم در سیستم، می گوید کدام معین ، می گوییم تنخواه گردان. یک حساب تفصیلی شناور، همزمان به چند حساب وصل می شود.
حجم حساب ها کم می شود و یکی از مزایای مهم این سیستم این است که نفرات را مکرر در سیستم تکرار نکردیم و دوم این که کافیست از نام شخص در سیستم گزارش بگیریم، به تفکیک به ما گزارش می دهد.

 

مطالب مرتبط 

دلیل طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

حساب پيش پرداخت هزينه ها

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حسابداری رستوران

آموزش راه های کنترل حساب ها

اسناد در جریان وصول

کدینگ حسابداری دارایی ها

ثبت حسابداری انواع چک

ثبت حسابداری خرید و فروش اینترنتی