محاسبات عیدی پایان سال 97

محاسبات عیدی پایان سال 97

طبق قانون کار مبنای محاسبه عیدی، یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
 
از طرفی درخصوص کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند، باید مبلغ پرداختی به  به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید

جدول محاسبات عیدی و پاداش پایان سال 97 در ذیل آورده شده است .

هرگونه نظر و انتقاد و پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمائید .

 

فرمول محاسبه عیدی در صورت یکسال فعالیت کامل 
حدالاقل دستمزد ماهانه سال 97  11,112,675
حدالاقل عیدی سال 97  حقوق ماهانه ضربدر 2
حداکثرعیدی سال 97 حقوق ماهانه ضربدر 3

فرمول محاسبه عیدی در صورت فعالیت کمتر از یک سال 

میزان حدالاقل عیدی سال 97 22,225,351
میزان حداکثر عیدی سال 97  33,338,026
عیدی برای 1 ماه کارکرد  1,852,113
عیدی برای 2 ماه کارکرد  3,704,225
عیدی برای 3 ماه کارکرد  5,556,338
عیدی برای 4 ماه کارکرد  7,408,450
عیدی برای 5 ماه کارکرد  9,260,563
عیدی برای 6 ماه کارکرد  11,112,675
عیدی برای 7 ماه کارکرد  12,964,788
عیدی برای 8 ماه کارکرد  14,816,901
عیدی برای 9 ماه کارکرد  16,669,013
عیدی برای 10 ماه کارکرد  18,521,126
عیدی برای 11 ماه کارکرد  20,373,238
عیدی برای 12 ماه کارکرد  22,225,351

 

 

جدول حقوق و دستمزد سال 97

 

جزئیات عیدی کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی