تغییرات مزدی کارگران بخش کشاورزی

تغییرات مزدی کارگران بخش کشاورزی

با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد روزانه کارگر بیل‌زن زمین زارعی بیشترین تغییر را به صورت افزایشی داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عمده کارگران کشاورزی بر اساس آخرین آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی دستمزد خود را به صورت وجه نقد دریافت می‌کنند و در مواردی هم به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده می‌شود که ارزش ریالی آن به قیمت روز محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری در پاییز ۹۶ در خصوص متوسط دستمزد روزانه کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم ۶۸۳۰۵۴ ریال به کارگر بیل زن زمین زراعی و کمترین متوسط درآمد دستمزد روزانه به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار با رقم ۴۷۲۵۹۱ ریال اختصاص دارد.

همچنین در بین زنان بیشترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر میوه‌چین با رقم ۴۲۹۱۴۶ ریال و کمترین دستمزد روزانه به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار رقم ۳۴۵۹۶۵ ریال اختصاص دارد.

با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد روزانه کارگر بیل‌زن زمین زراعی بیشترین تغییرات را به صورت افزایشی و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار بیشترین تغییر را به صورت کاهشی داشته است.

این در حالی است که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد روزانه کارگران زن مربوط به متوسط دستمزد روزانه کارگر نشاکار به صورت افزایشی بوده است.

 

جدول حقوق و دستمزد سال 97