حق مسکن و خواروبار مشمول بیمه می باشد یا خیر؟

حق مسکن و خواروبار مشمول بیمه می باشد یا خیر؟

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

بازخرید ایام مرخصی

هزینه عائلمه مندی.

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت

عیدی

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

حق التضمین (کسر صندوق).

پاداش نهضت سواد آموزی

حق شیر

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است:

1. حقوق، دستمزد و كارمزد.
2. فوق العاده هاي شغل.
3. اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري.
4. فوق العاده خارج از مركز.
5. فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور.
6. كمك هزينه خواربار و مسكن.
7. مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي.
8. فوق العاده هاي ثابت و مانند آنها.
9. پاداش به جز مواردي كه مشمول كسر حق بيمه نيست.

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه نيست، به شرح زير است:

1. بازخريد ايام مرخصي.
2. كمك هزينه اولاد.
3. هزينه سفر و فوق العاده ما موريت.
4. عيدي و پاداش نهضت سوادآموزي.
5. حق شير و پاداش افزايش توليد.
6. خسارت اخراج و مزاياي پايان كار.
7. حق همسر كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي شود.

در مورد حداقل و حداكثر دستمزد و نيز دستمزد مقطوع بدانید :
الف - حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار، تعيين و به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي شود.

ب - حداكثر دستمزد حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين مي شود.

ج - دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهاي مذكور، طبق ماده 35 قانون تامين اجتماعي، سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي، مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي و حق بيمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند..

متن بخشنامه حق کسر بیمه :
برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی سلام علیکم احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با شماره ثبتی ۷۷۶۹۳ مورخ ۹۳٫۰۴٫۱۱ به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید از نتایج اقدامات به عمل آمده دبیرخانه شورا را مطلع فرمایند. مصوبه ۱ : نظر به اینکه به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۹۳٫۱۲٫۲۳ مبنی بر پرداخت ماهیانه 1100000 (یک میلیون و یکصد هزارریال) از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مطایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی اخیرا و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکور نموده است و لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواربار) در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله مندی و کمک هزینه مسکن و … آمده و از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه ای قرار دارد، جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی گردد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۴٫۰۴٫۰۱ نمی تواند آن را به تنهایی و یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسور بیمه و بازنشستگی بداند.

خطای کد ملی نا معتبر است در ارسال لیست بیمه

جدول حقوق و دستمزد سال 96

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶

حداقل دستمزد 94

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 94

دستمزد ایام تعطیل

مشاهده سوابق بیمه

اضافه کار و بیمه تامین اجتماعی

پرداخت هایی که شامل حق بیمه نمی باشد

حسابداری دوبل چیست ؟