محاسبات عیدی پایان سال 1400

محاسبات عیدی پایان سال 1400

طبق قانون کار مبنای محاسبه عیدی، یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
 
از طرفی درخصوص کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند، باید مبلغ پرداختی به  به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید

جدول محاسبات عیدی و پاداش پایان سال 1400 در ذیل آورده شده است .

هرگونه نظر و انتقاد و پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمائید .

 

محاسبه عیدی سال 1400
فرمول محاسبه عیدی در صورت یکسال فعالیت کامل 
حدالاقل دستمزد ماهانه سال 1400   23,317,494
حدالاقل عیدی سال 1400   حقوق ماهانه ضربدر 2
حداکثرعیدی سال 1400  حقوق ماهانه ضربدر 3
فرمول محاسبه عیدی در صورت فعالیت کمتر از یک سال 
میزان حدالاقل عیدی سال 1400  46,634,988
میزان حداکثر عیدی سال 1400   69,952,482
حدالاقل عیدی برای 1 ماه کارکرد  3,886,249
 حدالاقل عیدی برای 2 ماه کارکرد  7,772,498
حدالاقل عیدی برای 3 ماه کارکرد  11,658,747
حدالاقل عیدی برای 4 ماه کارکرد  15,544,996
حدالاقل عیدی برای 5 ماه کارکرد  19,431,245
حدالاقل عیدی برای 6 ماه کارکرد  23,317,494
حدالاقل عیدی برای 7 ماه کارکرد  27,203,743
حدالاقل عیدی برای 8 ماه کارکرد  31,089,992
حدالاقل عیدی برای 9 ماه کارکرد  34,976,241
حدالاقل عیدی برای 10 ماه کارکرد  38,862,490
حدالاقل عیدی برای 11 ماه کارکرد  42,748,739
حدالاقل  عیدی برای 12 ماه کارکرد  46,634,988
میزان عیدی برای یک روز کارکرد  129,542

 

جدول حقوق و دستمزد 1400