حساب پيش پرداخت هزينه ها

حساب پيش پرداخت هزينه ها

تعريف پيش پرداخت : در صورت کلي پيش پرداخت يعني وجهي که پرداخت مي شود تا درآينده کالا يا خدماتي را دريافت نماييم .براي مثال پيش پرداخت خريد دستگاه براي خط توليد .
اما در مبحث هزينه ها بهترين مثال بيمه مسئوليت يا بيمه خودرو باشد بدين صورت که شما مبلغي را به شرکت بيمه آسيا بابت بيمه نامه مسئوليت کارفرما براي يکسال شمسي از تاريخ عقد قرارداد پرداخت مي کنيد اما در پايان دوره مالي بايد هر مقدار از بيمه که تمام شده است را به هزينه تبديل نماييد . براي مثال در اول خرداد ماه بيمه نامه اي به مدت يکسال و مبلغ 27 ميليون ريال با شرکت بيمه آسيا عقد مي کنيم .


ثبت هاي حسابداري پیش پرداخت

در زمان عقد قرارداد مورخ 01/03/1400
پيش پرداخت بيمه    بدهکار 27،000،000 ريال 
                           بانک بستانکار  27،000،000 ريال 

شرح سند : پيش پرداخت بيمه از 01/03/1400 الي 31/02/1401
در پايان سال مالي قسمتي از پيش پرداخت به هزينه تبديل شده و بايد اصلاحات لازم در حساب ها منظور شود .بدين منظور بايد حساب هزينه مربوطه را بدهکار و حساب پيش پرداخت را بستانکار نماييم  .براي اينکار مبلغ بيمه هر ماه را حساب ميکنيم در اين مثال براي هر ماه مبلغ 2،250،000 ريال مي باشد که در تعداد ماه هايي که از تاريخ شروع گذشته است ضرب مي کنيم که مبلغ 22،500،000 ريال مي شود( به اين کار در اصطلاح مستهلک کردن هزينه مي گوييم ). 

اصلاح حساب پیش پرداخت


ثبت حسابداري اصلاح حساب پیش پرداخت 

هزينه بيمه 22،500،000 ريال بدهکار 
                       پيش پرداخت بيمه 22،500،000 ريال بستانکار 

شرح سند : مستهلک کردن پيش پرداخت بيمه به مدت 10 ماه 
در ابتداي سال مالي بعد پيش پرداخت به مدت 2 ماه بدهکار مي شود .ثبت مستهلک کردن پيش پرداخت را مي توان ماه به ماه نيز انجام داد هيچ اتفاق خاصي نميافتد . چه به صورت تجميع در آخر سال و چه بصورت ماه به ماه ثبت زده شود هيچ فرقي نمي کند  . 


هميشه اصلاح پيش پرداخت با هزينه اتفاق نمي افتد . مي توان اين مسأله با خريد کالا باشد .مبلغ استعلاک در نمونه بالا بخشي در اين سال و بخش ديگر در سال جديد مستهلک ميشود، نکته مهم اين است که هزينه هر دوره و درآمد هر دوره بايد در همان دوره شناسايي
شود، يعني موردي که در سال 1400 است بايد در همان سال مورد بررسي قرار گيرد و نميتوان براي يک سال يک جا سند زد و بايد همان بخشي که استفاده شده را بررسي و سند زد.

 

 

مطالب مرتبط 

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حساب های انتظامی

آموزش حسابداری رستوران

آموزش راه های کنترل حساب ها

اسناد در جریان وصول