بستانکار حساب بانکی در حسابداری

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

در قاعده حسابداری دو حساب وجود دارد که اگر مانده انها صفر شود باعث رد دفاتر می شود و آن دو حساب یکی بانک و دیگری صندوق می باشد . این دو حساب هیچگاه نمی تواند منفی شود مگر در موارد خاص و برای کوتاه مدت .

اگر گردش بانک زیاد باشد و تاخر و تقدم در ثبت حساب ها رعایت نشود ممکن است حساب بانک منفی شود برای مثال چکی در وجه یکی از مشتریان شرکت ثبت شده و به وی تحویل می شود و حسابدار همان لحظه ثبت پاسی چک را می زند اما چک بعد از دو روز به بانک برده  می شود و پاس می شود . ولی طی این دو روز که چک به بانک نرفته است حساب بانک در حسابداری مانده منفی دارد و این باید اصلاح شود .

تصحیح حساب بانک در نرم افزار

 

تصحیح حساب بانک

برای اینکه از موارد بالا جلوگیری شود بهتر است ثبت پاسی چک زمانی زده شود که بانک چک را نقد و مبلغ چک را از حساب شرکت کسر می نماید . برای این کار در ابتدای هر روز پرینت بانک را گرفته ( ترجیحا تماس با تلفن بانک و دریافت فکس صورت حساب روزانه ) و حساب بانک را بررسی می کنیم و در ابتدای روز از تراز بودن حساب بانک در نرم افزار و حساب بانک مطمئن می شویم . یکی دیگر از موارد تاخر و تقدم حساب در زمانی اتفاق می افتد که به طور مثال برای پاس شدن چک مبلغی از حساب دیگری به حساب دسته چک واریز می کنیم و حسابدار ابتدا ثبت پاسی چک را می زند و سپس تامین موجودی را ثبت می کند که در این حالت هم تراز بانک نرم افزار منفی می شود که بهتر است ابتدا ثبت تامین مالی زده و سپس پاسی چک ثبت گردد .

 

مطالب مرتبط 

ثبت حسابداری انواع چک

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت