اسناد در جریان وصول

اسناد در جریان وصول

تعریف : منظور از اسناد در جریان وصول چک هایی است که برای پاس شدن به بانکی که شرکت در آن حساب دارد واگذار نموده ایم توضیح اینکه چک ها می تواند از تمامی بانک ها باشد .

ثبت های حسابداری

واگذاری چک به بانک

اسناد در جریان وصول بدهکار

                           اسناد دریافتنی بستانکار

شرح سند : واگذاری چک شماره 123456 سررسید ...... به بانک ....

در هنگام سررسید چک مورد نظر دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد

الف : چک مورد نظر پاس شده و به حساب بانکی شرکت واریز گردد در این هنگام ثبت زیر زده می شود .

بانک بدهکار

                    سناد در جریان وصول بستانکار

شرح سند : وصول چک 123456  سررسید ..... بانک ....

ب : چک به علت کسر موجودی و یا علل دیگر پاس نشود که در این حالت ثبت زیر زده می شود .

بدهکاران تجاری بدهکار

                      اسناد در جریان وصول بستانکار

شرح سند : برگشت چک شماره 123456 سررسید ..... بانک .....

 

 

مطالب مرتبط 

ثبت حسابداری انواع چک

ثبت سنداسناد پرداختنی و وصول و ابطال چک در حسابداری

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت