ثبت حسابداری انواع چک

ثبت حسابداری انواع چک

نقد کردن چک در بانک : چک دریافت شده را مستقیما به بانک برده و آن را نقد میکنیم. این پول در واقع وارد صندوق شرکت می شود که ثبت سند آن اینگونه است:
صندوق /     اسناد دریافتنی ( اسناد دریافتنی نزد صندوق (

چنانچه پول را به حسابمان واریز کنیم یک مرحله صدور سند دیگر نیز لازم است.

بانک بدهکار  / اسناد دریافتنی  بستانکار

   به حساب گذاشتن چک: اگر چک را به جای نقد کردن به حساب خود بخوابانیم این مرحله را برایش ثبت و سند زیر را صادر میکنیم:
   
حسابها و اسناد دریافتنی بدهکار  / اسناد دریافتنی در جریان وصول بستانکار

اگر چک ها قبل از اینکه وارد لیست اسناد دریافتنی شوند وارد حساب صندوق شده باشند ثبت زیر نیز لازم است

حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی نزد صندوق

   واگذاری چک به دیگران: در اینجا چک دریافت شده را بابت بدهی یا مورد دیگری به شخص سوم واگذار کرده و به اصطلاح چک را خرج میکنیم. ثبت سند آن به صورت زیر است:

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری بدهکار  / بستانکاران تجاری بستانکار
به جای ردیف اول  حقوق پرسنل یا جاری شرکا و ...نیز  ثبت گردد.

   
عودت چک واگذار شده: چنانچه چک به هر دلیلی مانند نداشتن موجودی یا به هم خوردن معامله به صاحبش برگردانده شود این مرحله ثبت می شود و ثبت سند آن درست برعکس مرحله دریافت چک می باشد.


   پاس شدن چک: چنانچه چک خوابانده شده به حساب بانک وصول شده و به حساب بانکی واریز گردد مرحله پاس شدن چک ثبت می شود که صدور سند آن به قرار زیر است:

موجودی نقد و بانک / حسابها و اسناد دریافتنی یا ( اسناد دریافتنی در جریان وصول )

همه این توضیحات درباره چک های دریافتی بود. چنانچه برای کاری چک توسط شرکت صادر گردد، به آن چک یا اسناد پرداختنی میگویند. برای این نوع چک هم چند مرحله ثبت میشود که عبارت است از:

  
صدور چک و واگذاری به دیگران: در این مرحله مشخصات چک همانند مرحله قبل وارد سیستم شده و نفری که چک قرار است به او داده شود مشخص می شود. صدور سند بدین گونه است:

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری / بستانکاران تجاری 

طرف بدهکار سند با توجه به هدفی که چک را بابت آن داده ایم قابل تغییر است.

  
وصول چک: به محض نقد شدن چک و برداشت وجه آن از حساب بانک توسط مشتری یا دارنده چک، چک وارد مرحله پاس شدن می شود و سند آن اینگونه ثبت میگردد:

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری /  بانکها 

 عودت چک: زمانی که به هر دلیلی چک واگذار شده به مشتری برگردانده شود، مرحله عودت چک ثبت شده و سند آن دقیقا عکس مورد 1 ثبت میگرد.

 

 

مطالب مرتبط 

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت