نصاب معاملات کوچک در سال 96

نصاب معاملات کوچک در سال 96

تصویر بخشنامه اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 96 موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 3  قانون مالیات های مستقیم ، تصویر تصویب نامه شماره 54225ت/12246 ه مورخ 06/02/1396 هیات وزیران در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات راجع به نصاب برای معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ در سال 96 برای اطلاع و اقدام مقتضی به شرح زیر می باشد
طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220،000،000) ریال می باشد.

 

تصویر بخشنامه

تصویر بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک