اسناد مالی ناتراز

اسناد مالی ناتراز

در ثبت زدن های روزانه گاهی پیش میاید که بر اثر اشتباه حسابدار و یا خطای برنامه بعضی از ثبت ها ناقص ثبت شده و گاهی پیش میاید که ثبت بدهکار و یا بستانکار زده نمی شود و یا گاهی بر اثر وارد کردن اعداد اشتباهی ثبت روزانه و یا بر اثر تخفیف نقدی حین فروش سند  نا تراز زده می شود و در برنامه ثبت می گردد حال با سند ناتراز چکار کنیم ؟

برای تصحیح اشتباهات چند راه موجود می باشد

  1. سندی که در آن اشتباه تایپی وجود دارد را باز نموده و اعداد را تصحیح نماییم
  2. در صورتی که اشتباه در پایان روز مالی پیدا شود می توان با چک کردن اسناد با ثبت های برنامه اشتباه را تصحیح نمود.
  3. اگر ناتراز بودن بر اثر تخفیفات نقدی بوده باشد می توان برای تراز نمودن ثبت تخفیف را در برنامه انجام داد (این کار در صورتی قابل انجام است که مبلغ موجود به نسبت گردش روزانه مبلغ ناچیز باشد وگرنه غیر قابل انجام می باشد )