چه کارگرانی مشمول پایه سنوات می شوند

چه کارگرانی مشمول پایه سنوات می شوند

به کارکنانی که بیش از یکسال سابقه کار در یک کارگاه داشته باشند  یا یک سال از آخرین ترفیع آنان گذشته باشد . به عبارت به مابه التفاوت کارکرد یکسال کارگر در یک کارگاه تعلق می گیرد .

نکته : پایه سنواتی که برای یک کارگر  اضافه می شود باید در محاسبه اضافه کار، عیدی و سنوات نیز مورد محاسبه قرار گیرد .

مبلغ پایه سنوات سال 1400 روزانه 46،667 ریال و ماهانه مبلغ 1،400،000 ریال ( یکصد و چهل هزار تومان ) می باشد . اما کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند  جدول گروه‌ های شغلی بیست گانه پایه سنوات را مورد استفاده باید قرار دهند .

جدول گروه های بیست گانه 

جدول نرخ پایه سنوات در گروه های بیست گانه
نرخ پایه سنوات در گروه های بیست گانه 
گروه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
نرخ پایه  46,667 46,867 47,067 47,267 47,467 47,667 47,867 48,067 48,267 48,467
گروه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
نرخ پایه  48,667 49,067 49,467 49,867 50,267 50,667 51,067 51,467 51,867 52,267
ارقام همگی ریال در روز