نحوه ثبت کردن مساعده حقوق

نحوه ثبت کردن مساعده حقوق

در ابتدا به تعریف مساعده می پردازیم . مساعده حقوق مقدار یا بخشی از حقوق کارمند /کارگر است که قبل از اتمام برج به وی پرداخت می شود این مبلغ به صورت علی الحساب می باشد و در انتهای برج زمان پرداخت و تسویه حقوق از کارمند / کارگر کسر می گردد .

میزان و تعداد دریافت مساعده  به قوانین شرکت بستگی دارد و ممکن است چند بار یا فقط یکبار در برج پرداخت شود . 
نکته : میزان پرداخت وجه قاعدتا کمتر از میزان کل حقوق یک برج کارمند می باشد ولی در صورتی که آن میزان بیشتر از حقوق یکماه فرد باشد به آن مساعده نمی گویند و تحت عنوان وام در حسابداری لحاظ   می گردد .


ثبت حسابداری مساعده حقوق 

جاری کارکنان  بدهکار 
                   بانک / اسناد پرداختنی / صندوق  بستانکار 

شرح سند : پرداخت مساعده حقوق به آقای / خانم .... 
نکته : در قسمت بدهکار سند و در معین حساب حتما باید نام کارمند قرار بگیرد.
در طول برج تمام پول هایی را که پرداخت می کنیم در مساعده ثبت می زنیم.
در پایان برج و پس از محاسبه کل حقوق و دستمزد مبلغ آن را به صورت زیر سند می زنیم .
هزینه حقوق بدهکار 
                 جاری کارکنان بستانکار 

شرح سند : محاسبه حقوق و دستمزد برج ...
پس از ثبت فوق میزانی از حقوق کارمند که بستانکار باشد را به وی پرداخت می کنیم .
برای مثال آقای امینی در تاریخ 12 ام برج مبلغ 7،000،000 ریال مساعده دریافت کرده است و در پایان برج کل حقوق وی 48،000،000 ریال محاسبه شده است .
ثبت مساعده حقوق در مورخ 12 ام برج 
جاری کارکنان / آقای امینی  7،000،000 ریال بدهکار 
                        اسناد پرداختنی  7،000،000 ریال بستانکار 


در پایان برج اینگونه سند می زنیم 

هزینه حقوق  48،000،000 ریال بدهکار 
                     جاری کارکنان / آقای امینی 48،000،000 ریال بستانکار 

برای تسویه حقوق این برج آقای امینی مبلغ 41،000،000 ریال دیگر به وی پرداخت شده و حقوق برج را کامل تسویه می نماییم .

 

مطالب مرتبط 

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

حساب پيش پرداخت هزينه ها

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حسابداری رستوران

آموزش راه های کنترل حساب ها

اسناد در جریان وصول

کدینگ حسابداری دارایی ها

ثبت حسابداری انواع چک

آموزش حساب های انتظامی