معافیت ماهیانه مالیات حقوق سال 1400

معافیت ماهیانه مالیات حقوق سال 1400

مطابق جزئیات پیش نویس لایحه بودجه برای سال 1400 معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در  سال 48،000،000  تومان (چهل و هشت میلیون تومان )  و ماهانه تا 4،000،000 تومان ( چهار میلیون تومان )  از مالیات معاف خواهد شد.
براساس جزء 5 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون 480,000,000 ریال تعیین می شود.