جدول حقوق و دستمزد سال 98

جدول حقوق و دستمزد سال 98

کارگروه تعیین دستمزد سال 98 ا به صورت رسمی دستمزد سال 98 را تعیین نمود. حقوق سال 98 به میزان 36.5 درصد افزایش یافت و به میزان  15،168،810 ریال رسید همچنین حق مسکن و حق بن ماهانه نیز به ترتیب به مبلغ 1،000،000 ریال و 1،900،000 ریال تغییر یافت .

جدول کامل محاسبات حقوق سال 98 در زیر آمده است .

 

 میزان حقوق و دستمزد سال 1398 
شرح  سال 96 سال 97 سال 98
حدالاقل دستمزد ماهانه  9,299,310 11,112,675 15,168,810
حق مسکن ماهیانه  400,000 400,000 1,000,000
حق بن (خوار و بار ) 1,100,000 1,100,000 1,900,000
حق اولاد - یک فرزند  929,931 1,111,268 1,516,822
حق اولاد - دو فرزند  1,859,862 2,222,535 3,033,764
حق سنوات روزانه  10,000 17,000 23,334
حق سنوات ماهانه  300,000 510,000 700,000
حدالاقل دستمزد روزانه  309,977 370,423 505,627
مجموع دریافتی افراد مجرد  10,799,310 12,612,675 18,768,810
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  11,729,241 13,723,943 19,585,632
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  12,659,172 14,835,211 21,102,454
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  42,289 50,535 68,980
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  59,204 70,749 96,573
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد 
افزایش 36.5 درصدی میزان حقوق و دستمزد سال 1398 

 

سایر سطوح مزدی به میزان 13 درصد ثابت وه اضافه مبلغ 87،049 ریال نسبت به آخرین مزد دریافتی سال 97 افزایش می یابد .

 

 

 

جدول محاسبه عیدی سال 98

فرمول محاسبه عیدی در صورت یکسال فعالیت کامل 
حدالاقل دستمزد ماهانه  سال 97 سال 98
11,112,675 15,168,810
حدالاقل عیدی سال 97  حقوق ماهانه ضربدر 2
حداکثرعیدی سال 97 حقوق ماهانه ضربدر 3
فرمول محاسبه عیدی در صورت فعالیت کمتر از یک سال 
میزان حدالاقل عیدی 22,225,351 30,337,620
میزان حداکثر عیدی   33,338,026 45,506,430
عیدی برای 1 ماه کارکرد  1,852,113 2,528,135
عیدی برای 2 ماه کارکرد  3,704,225 5,056,270
عیدی برای 3 ماه کارکرد  5,556,338 7,584,405
عیدی برای 4 ماه کارکرد  7,408,450 10,112,540
عیدی برای 5 ماه کارکرد  9,260,563 12,640,675
عیدی برای 6 ماه کارکرد  11,112,675 15,168,810
عیدی برای 7 ماه کارکرد  12,964,788 17,696,945
عیدی برای 8 ماه کارکرد  14,816,901 20,225,080
عیدی برای 9 ماه کارکرد  16,669,013 22,753,215
عیدی برای 10 ماه کارکرد  18,521,126 25,281,350
عیدی برای 11 ماه کارکرد  20,373,238 27,809,485
عیدی برای 12 ماه کارکرد  22,225,351 30,337,620

 

 

 

 

 

پست بالا به صورت مداوم آپدیت می شود

لطفا نظرات خود را  برای ما ارسال نمایید.

.