نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی

چگونگی محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی طی بخشنامه بخشنامه 200/97/97 توسط سازمان امورمالیاتی در تاریخ97/06/14 اعلام شد.

تصویر بخشنامه جت مشاهده به پیوست می باشد .

 محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی