دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مناطق آزاد

دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مناطق آزاد

با توجه به بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و در اجرای بند 9 راهکارهای عملیاتیبرنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزا تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره 118416/50193 مصوب 08/09/1394 ، دستور العمل مشترک وزارتتمور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب میگردد:

اظهارنامه مناطق آزاد 1

اهارنامه مناطق آزاد2

اظهارنامه مناطق آزاد 3