نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

قابل توجه:  بطور كلي در سيستم هاي بيمه اي مورد اعمال در ايران ، حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس متغيرهاي ذيل محاسبه و تعيين مي گردد .


 متغيرهاي تاثيرگذار در ميزان حقوق بازنشستگي

 

  1. سابقه پرداخت كسور بازنشستگي يا حق بيمه 
    اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقي مي گردد ليكن در محاسبه حقوق بازنشستگي سابقه اي كه كسور بازنشستگي آن پرداخت شده و يا تعهد پرداخت گرديده است ملاك قرار مي گيرد همچنين به موجب قوانين ذيربط بعضاً جهت برخي از كاركنان بدلائل ويژگيهاي خاص بطور ارفاقي سنوات كاري در نظر گرفته مي شود كه در افزايش ميزان حقوق بازنشستگي آنان موثر مي باشد .

  2. معدل حقوق و مزاياي مشمول پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي درچند سال آخر خدمت ( معدل حقوق و مزاياي مشمول ) .
    متغير تاثير گذار ديگر در ميزان حقوق بازنشستگي ، معدل حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه يا كسور بازنشستگي در چند سال آخر خدمت ميباشد در حال حاضر اين معدل جهت مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري حسب قوانين ذيربط بر مبناي دريافتي ۲ سال آخر با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي در نظر گرفته مي شود .

  3. مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي به منظور امكان دريافت حقوق بازنشستگي به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مشمول پرداخت ( ضريب سنوات ).
    متغير سوم تاثير گذار در ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه ( كه ميتوان آنرا ثابت هم تلقي نمود ) پبش فرض سنوات پرداخت كسوربازنشستگي لازم جهت دريافت حقوق بازنشستگي و وظيفه به ميزان كامل ( معادل معدل حقوق و مزاياي مشمول ) مي باشد . حسب قوانين ذيربط اين پيش فرض برابر ۳۰ سال است با اين توضيحات ضريب سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه برابر يک سي ام مي باشد .

بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

 ميزان حقوق بازنشستگي

ميزان حقوق بازنشستگي مشتركين صندوق بازنشستگي و صندوق شهرداريها به موجب ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ ق.ا.ك و ماده ۴۳ آئين نامه استخدامي شهرداريها و ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از مقررات بازنشستگي مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ برابر است با :

ميزان حقوق بازنشستگي  = سنوات خدمت قابل قبول (حداكثر ۳۰ سال) *معدل حقوق و مزايا * ۳۰/۱
معدل حقوق ومزايـــــــا  = معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در ۲سال آخر خدمت بااعمال آخرين ضريب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول  = سنوات خدمتي كه جهت تعيين حقوق ملاك محاسبه قرار مي گيرد .

با توجه به ماده ۴ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۷۳ حداقل حقوق بازنشستگي همواره برابر حداقل حقوق و مزاياي مقرر براي مستخدمين شاغل مي باشد .

به موجب ماده ۹۸ ق.ا.ك و تبصره ۴ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتيكه ضريب جداول حقوق مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند .

با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ و ۱۲۴ ق.ا.ك مبلغ ماه اول هرگونه افزايش حقوق بازنشستگي و يا وظيفه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد . اين امر در مورد كاركنان شهرداريها تصريح ندارد .

به موجب بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم ، حقوق بازنشستگي و وظيفه از پرداخت ماليات معاف مي باشد . 

 

مطالب مرتبط 

بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی