احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی

احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی

مدیر کل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گفت: طی بخشنامه ای، نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی تببین شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس سید محمد علی جنانی افزود: این بخشنامه، در اجرای تصویب نامه دی ماه ٩٥ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده ٥٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
وی با اشاره به مشمولین بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی اظهار داشت: مشمولین این بخشنامه آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی هستند که از تاریخ  ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٨٨ تا ٣٠‏‏‏‏/١٢‏‏‏‏/١٣٩٥ (تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است.
مهندس جنانی گفت: بر اساس تصویب نامه مذکور حق بیمه های کسر شده بابت اضافه کار در طول دوره خدمت، اثر گذار خواهد بود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی)، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
مهندس جنانی به مواردی که مشمول بخشنامه محاسبه اضافه کار برای مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی نیستند، نیز اشاره کرد و گفت: کارکنان مشمول قانون کار دستگاههای اجرایی و شرکتهایی که بعد از ١‏‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏‏/١٣٨٨ در اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده و در زمان بازنشستگی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده اند، مشمول این بخشنامه نیستند.
مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی افزود: همچنین، بیمه شدگانی که مبالغ حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان در تمامی ایام ٢ سال آخر پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی همراه با اضافه کار بوده و یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت کرده باشند و بیمه شدگانی که با ارایه دادخواست و اخذ دادنامه از دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه مربوطه و یا این سازمان و به خواسته اعمال مبلغ اضافه کار در میزان مستمری از مزایای مربوطه برخوردار شده اند.، مشمول بخشنامه محاسبه اضافه کار در تعیین مسترمی بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی نیستند.

 

مطالب مرتبط 

بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی