فرمول موفقيت در فروش

فرمول موفقيت در فروش

فرمول مي‌گويد: استعداد × روابط= بهره‌وري. اين فرمول مشخص مي‌كند كه شما چه درآمدي مي‌توانيد به دست آوريد. اين فرمول ساده‌ترين روش موفقيت بسياري از آدم‌هاي پولدار را تشريح مي‌كند. وقتي استعداد خود را در روابطي كه با اشخاص داريد خوب مي‌كنيد بهره‌وري، عملكرد، اثربخشي و درآمد شما مشخص مي‌شود. هرچه با اشخاص بيشتري ملاقات كنيد با توجه به استعدادتان مي‌‌توانيد درآمد بيشتري به دست‌‌آوريد. اين‌كار مي‌تواند سال‌ها در وقت و فرصت شما صرفه‌جويي كند. كميت و كيفيت اشخاصي كه مي‌شناسيد و آنها هم شما را به‌شكل مثبت مي‌شناسند تا حدود زيادي موفقيت شما را در زندگي شغلي‌تان تضمين مي‌كند. هدف شما بايد اين باشد كه پيوسته بر ابعاد شبكه‌سازي خود بيفزاييد.