راههای مقابله با فرار مالیاتی

راههای مقابله با فرار مالیاتی

درآمد مالیاتی نقش بسزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند. اما تحقق این هدف، با وجود فرار مالیاتی باعث اختلال می شود. فرار مالیاتی را می توان یکی از مظاهر فساد اقتصادی شمرد. واضح است فرار مالیاتی در مبلغ کلان و سنگین و نه مبالغ ناچیز مالیاتی صورت می گیرد. این استدلال نیز درست است که بیشتر افراد فرار از مالیات بر ثروت و مالیات بر دارایی دارند و معمولا به منظور مصرف بیشتر، فرار مالیات صورت نمی گیرد، چون افراد ترجیح می دهند مبالغ فرار از مالیات را پس انداز، و در چشم انداز بلند مدت استفاده کنند.
تأثیر فرار مالیاتی را از دو طریق می توان مورد مطالعه قرار داد. اول اینکه فرار از مالیات به دلیل عدم تحقق درآمد دولت، موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی می شود. بنابراین می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل افزایش پس اندازهای خصوص افراد، می تواند محرکی برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
در عین حال اندازه گیری فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و ایران با مشکلات زیادی مواجه است. اهم موانع اندازه گیری و برآورد دقیق فرار مالیاتی را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد :
1. ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری
2. نبود تحقیق جامع دربار? میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات
3. تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مورد استفاده در ایران به نحوی که درآمد های تأمین اجتماعی که در ایران جزء درآمدهای مالیاتی محاسبه نمی شود در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تشکیل می دهد.
4. تطبیق نداشتن آمارهای مراکز مختلف آمارگیری
5. محرمانه بودن اطلاعات مربوط.
هنجار اجتماعی، بازخورد رفتاری است که مورد قضاوت دیگران قرار می گیرد و استمرار آن رفتار مبتنی بر مقبولیت اجتماعی آن است. مطالعات انجام شده در فیلیپین و ایتالیا نشان داده هنگامی که پرداخت مالیات توجیه نداشته باشد فرار مالیاتی عمومی تر می شود و مانند یک هنجار اجتماعی فراگیر در مناسبات نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه جایگزین تمکین مالیاتی می شود.
اندرونی و دیگران معتقدند به دلایل ریادی فرار مالیاتی افراد، ناشی از هنجارها و واکنش های اجتماعی است. برای مثال اولا، بر نقش گناه و احساس شرم در تمکین فرار مالیاتی تأکید می کنند. یا معتقدند که یک فرد می تواند یک بازپرداخت ذهنی را برای خود طراحی کند که از الگوی استاندار رفتاری مربوط به گروه خودش (تأثیر هم نوایی اجتماعی) مشتق شده است.
ثانیا، در اثر تعامل با همنوع خود، مودی مالیاتی احساس می کند که کمتر اعلام کردن درآمد، راه کم هزینه تری است. به نحوی که ریسک به دام افتادن را کاهش داده یا جرائم حاصل از محاسبه مالیاتی (تأثیر یادگیری اجتماعی) را کاهش می دهد.
ثالثا، استنباط هر فرد در عادلانه بودن میزان مالیات مشمول به آن تأثیر زیادی بر تصمیم فرار مالیاتی آن فرد دارد، چون افرادی که احساس می کنند در نظام مالیاتی نسبت به آنها بی عدالتی صورت گرفته بیشتر تمایل به فرار از مالیات (أثیر عدالت) دارند تا بدین وسیله حق از دست رفته خود را بازپس گیرند.