استاندارد های مصوب حسابداری دولتی

استاندارد های مصوب حسابداری دولتی

هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.“ اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعه انتخاب می‌شوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. از جمله طبق اصل 122 قانون اساسی، ”رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است“. گزارشگری مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک می‌کند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومي و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.

  منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساختها و امنیت ملی مصرف می‌شود. مسئولين دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل می‌کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد، لذا لازم است گزارشهای مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتايج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همان گونه که طبق اصل 55 قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در دسترس عموم گذاشته شود، سایر گزارشهاي مالي نیز باید براي عموم منتشر شود. انتشار گزارشهای مالی برای عموم مي‌تواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک ‌کند.

 تمرکز اصلی مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی بر گزارشهای مالی با مقاصد عمومی است. به علاوه، این مفاهیم می‌تواند در تهیه گزارشهای مالی با مقاصد خاص نیز مفید باشد

در زیر استاندارد های مالی دولتی بصورت کامل برای دانلود قرار داده شده است .

 

شماره استاندارد

عنوان مفاهیم / استاندارد

pdf

word

-

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

دانلود

دانلود

-

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورتهای مالی

دانلود

دانلود

-

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر

دانلود

دانلود

-

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی

دانلود

دانلود

1

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی

دانلود

دانلود

2

 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

دانلود

دانلود

3

 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات(

دانلود

دانلود

4

 

درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای

دانلود

دانلود

5

 

داراييهاي ثابت مشهود

دانلود

دانلود

6

 

موجودیها

دانلود

دانلود