ماليات بر ارزش افزوده ضرورت اقتصاد ايران

ماليات بر ارزش افزوده ضرورت اقتصاد ايران

ماليات از منابع مهم درآمد دولت هاست. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد مستلزم بازنگري و تجديدنظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آنهاست. در كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته بيش از70تا95 درصد درآمد دولت از طريق ماليات تأمين مى شود، بررسى تحولات مالياتى كشورها نشان مى دهد كه يكپارچگى اقتصادى و گسترش رقابت و كاهش شديد عمر سرمايه گذارى ها، دولت ها را بر آن داشته كه نگرش خود را به ماليات تغيير دهند و ماليات بر مصرف را جايگزين ماليات بر درآمد كنند و از بار مالياتى بنگاه ها بشدت بكاهند و اصطلاحاً بار مالياتى را از توليد به مصرف انتقال دهند تا انگيزه لازم براى سرمايه گذارى مجدد در بنگاه ها فراهم و زمينه اشتغالزايى و عرضه بيشتر كالاها و خدمات با بهاى ارزان تر مهيا شود و با عنايت به تجربه جهانى، در حال حاضر تصويب و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده بهترين و جامع ترين روش جهت اخذ ماليات است؛ مالياتى كه كمترين هزينه اجرايى را دارد.و مضافاً اينکه با اتخاذ سياست هايى مى توان اين ماليات را در جهت توزيع مجدد درآمدها نيز به كار گرفت. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارآيي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولت هاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم و از سوي ديگر دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي كند. با توجه به اين كه در اين ماليات مؤديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات مؤديان فراهم مي شود. در نتيجه يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد مي شود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي موجب سهولت اعمال ماليات هاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل مي شود. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد را ندارد بنابراين تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل مي رسد. از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدون است اجراي آن به بهبود فناوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد. در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالاها و خدمات، ماليات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند. اولين فروشنده ماليات را به دولت پرداخت كرده و در مراحل بعدي هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت كرده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل براساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره سه ماهه انجام مي گيرد. بنابراين ارتقاى كيفيت نظام مالياتى كشور، تلاش براى رضايتمندى شهروندان، جلب اعتماد عمومى و تكريم مؤديان، استفاده از فناورى‌هاى نوين و تسهيل خدمت‌رسانى به مردم، افزايش دسترسى مؤديان به مراكز و حوزه‌هاى مالياتى و تشكيل يك گروه اجرايي براي تعيين اولويت‌ها، بررسي مسائل و موضوعات مرتبط با نحوه اجرا، روش‌هاي اجرايي و عملياتي و جنبه‌هاي حقوقي از مهمترين موضوعاتى است كه سازمان امور مالياتى در در اين زمينه توجه شاياني به آن داشته است.