صورت سرمایه

صورت سرمایه

صورت حساب سرمایه یکی از صورتهای مالی است و بیانگر خلاصه تغییراتی است كه در سرمایه یك واحد تجاری طی یك دوره مالی یا یكسال مالی روی می دهد .
صورت حساب سرمایه با سرمایه اول دوره شروع شده در مرحله بعدی اگر مالكین شركت سرمایه گذاری مجدد در موسسه خود انجام داده باشند مبلغ این سرمایه گذاری به سرمایه اول دوره اضافه میشه همچنین اگر سود ویژه هم در طی همان دوره كسب كرده باشند مبلغ این سود نیز به سرمایه اول دوره اضافه می شود اما در ادامه اگر مالكین برداشتی از حساب شركت كرده باشند یا اینكه در طی دوره زیان ویژه داشته باشند ، این دو مبلغ از سرمایه اول دوره كسر می شود كه در نهایت به مبلغ سرمایه پایان دوره خواهیم رسید .
پس به طور كلی تغییرات در سرمایه به دو صورت می باشند
1- تغییراتی كه باعث افزایش در سرمایه اند        
2- تغییراتی كه باعث كاهش در سرمایه اند
 همانطور كه متوجه شدید مبلغ سرمایه گذاری مجدد و سود ویژه باعث افزایش در سرمایه شده و مبلغ برداشت مالكین از حساب شركت و زیان ویژه باعث كاهش در حساب سرمایه می شوند .
 
صورت سرمایه یك واحد خدماتی به طور كلی به صورت زیر تهیه میشود :
                             موسسه خدماتی آلفا
                                    صورت حساب سرمایه
                          برای دوره مالی منتهی به 31/02/95
سرمایه اول دوره                                                                 ×××
اضافه میشود :
سرمایه گذاری مجدد                   ×××
سود ویژه                                  ××      
                                                                 ×××
كسر میشود :
برداشت                                    ××
زیان ویژه                                   ××                                         
                                                                 (××)  
افزایش (كاهش) در سرمایه                                                    ×××  
سرمایه پایان دوره                                                                ×××
 

 نكته :
در طول یك سال مالی شركت  یا سود دارد یا زیان ، اما من در صورت حساب سرمایه بالا هر دو مورد را اشاره كردم كه با توجه به اینكه شركت شما سود داشته یا زیان می توانید مبلغ موجود را در محل مناسب از صورت حساب سرمایه قرار داده و به این ترتیب سرمایه پایان دوره را محاسبه نمایید .
حال با توجه به مطالب بالا صورت حساب سرمایه با توجه به اطلاعات مالی موسسه خدماتی محمد و حسن به شکل زیر ارائه میشود :
 
                             موسسه خدماتی محمد و حسن
                                    صورت حساب سرمایه
                          برای دوره مالی منتهی به 31/02/95
سرمایه اول دوره                                                                50.000.000
اضافه میشود :
سرمایه گذاری مجدد                   10.000.000
سود ویژه                                  2.062500
                                                                   12.062.500
كسر میشود :
برداشت                                    1.500.000
                                                                   (1.500.000)
 افزایش در سرمایه                                                               10.562.500
سرمایه پایان دوره                                                                60.562.500