شیوه های تحصیل دارایی های ثابت

شیوه های تحصیل دارایی های ثابت

شیوه های تحصیل دارایی های ثابت عبارتند از 
-    نقدی 
-    نسیه (کوتاه مدت – بلند مدت )
-    یکجا 
-    صدور سهام 
-    رایگان (اهدا)
-    ساخت و تولید 
-    معاوضه 


تحصل دارایی ها بصورت نقدی 
بهای تمام شده دارایی ،شامل بهای خرید و کلیه مخارجی است که پرداخت می شود تا دارایی به وضعیت قابل استفاده برسد .

تحصیل دارایی ها بصورت نسیه کوتاه مدت :
بهای تمام شده دارایی ، شامل بهای خرید پس از کسر تخفیفات نقدی خرید (اعم از استفاده شده یا نشده ) ، بعلاوه مخارجی است که در روال عادی فعالیت برای رسیدن دارایی به شرایط مورد نظر پرداخت می شود .
مثال : شرکت آلفا در 01/01/95 ماشین آلاتی  را به بهای تمام شده 120،000 ریال با شرط (ن/40 – 5/10) خریداری نمود .
شرکت قیمت ماشین آلات را در تاریخ 09/01/95 پرداخت نمود . مطلبو است ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامه 
114،000=(5% * 120،000)-120،000 


01/01/95 
ماشین الات 114،000 
            بستانکاران تجاری 114،000


09/01/95 
بستانکاران تجاری 114،000 
                    صندوق 114،000 

فرض کنید شرکت قیمت ماشین آلات را در تاریخ 15/01/95 پرداخت نماید .
01/01/95 
ماشین الات               114،000   
            بستانکاران تجاری     114،000


15/01/95 
بستانکاران تجاری       114،000 
تخفیفات از دست رفته  6،000
                       صندوق    120،000

تحصیل دارایی ها بصورت نسیه بلند مدت :
طبق اصل بهای تمام شده تاریخی دارایی تحصیل شده بصورت نسیه بلند مدت ، به یکی  از دو روش زیر در دفاتر شناسایی و ثبت می شود .
1-    معادل قیمت نقدی (ارزش متعارف بازار )
2-    معادل ارزش فعلی مبالغ پرداخت های آتی با استفاده از نرخ متناسب بهره ای که طرفین مبادله در دنیای  واقعی با آن نرخ داد و ستد می نمایند .

 

ادامه دارد