هزینه در مقابل بها در حسابداری صنعتی

هزینه در مقابل بها در حسابداری صنعتی

هزینه : مبالغی است که بابت استفاده از خدمات خاصی به منظور اهدافی معین مصرف می شود .
این مبالغ صرف شده ، منافعی را برای شرکت ایجاد کرده اند ولی اثری از آنها نمانده و یا اثر بجا مانده از آنها قابل اندازه گیری نیست . هدف دار بودن ، کنترل پذیری ، ارادی بودن و داشتن منافع گذشته و قرار گرفتن آنها در مقابل درآمد همان دوره ای که در آن تحقق یافته اند ، از ویژگی های بارز هزینه ها می باشد . این هزینه ها یا از همان مرحله نخست و در نطفه به عنوان هزینه ثبت شده اند و یا اینکه بخش فروش رفته ، مصرف شده ، منقضی شده و یا مستهلک شده ی دارایی ها می باشند که به ترتیب بهای ساخت کالای فروش رفته ، هزینه ی ملزومات ، هزینه ی بیمه و هزینه ی استهلاک ماشین آلات نمونه هایی از آنها می باشند . آیا مبالغ صرف شده برای تبلیغات هزینه است ؟ چرا ؟
منظور از بها : منافع صرف شده بابت تحصیل یک منبع دیگر است که این منبع جدید دارای منافع متصور آتی می باشد .موادی که برای ساخت یک محصول به کار می رود ، هزینه نیست بلکه بها است ،زیرا مصرف این مواد بخشی از محصول ساخته شده را تشکیل می دهد که این محصول دارای منافع متصور آتی می باشد .به عبارت دیگر بها مبالغی است که منجر به ایجاد یا تحصیل منابعی می شود که این منابع به منظور کسب منافع آتی تحصیل یا ایجاد شده اند .دستمزدی که به پرسنل تولید داده می شود ، هزینه نیست بلکه بهاست ، بنابراین شایسته است که بجای استفاده از عبارت هزینه دستمزد ، از عبارت بهای دستمزد استفاده شود تا سردرگمی ایجاد نشود ، با همین استدلال به نظر می رسد باید بجای عبارات هزینه یابی از عبارت بهایابی یا تعیین بها استفاده نمود . بها نیز همانند هزینه ، هدفدار ، قابل کنترل ، و ارادی است اما برخلاف هزینه ، بها دارای منافع آتی است و به عناون دارایی در ترازنامه منعکس می شود .، اما در صورت فروش یا مصرف یا مستهلک شدن به هزینه تبدیل می گردد . برای مثال ارزش موجودی کالا از نوع بهاست ولی در صورت فروش به هزینه تبدیل می شود (بهای ساخت کالای فروش رفته )  یا پیش پرداخ بیمه نیز از نوع بها می باشد ولی با انقضای آن به هزینه تبدیل می گردد و همین طور در مورد ماشین آلات و استهلاک آنها
زیان :از دست رفتن منابع بدون کسب هیچ گونه منفعت گذشته یا آتی است . زیان غیر ارادی ، ناخوشایند ، غیر قابل کنترل و بدون هدف است . زیان در زمان وقوع به عنوان کاهنده ی سود ، در صورت سود یا زیان منعکس می شود . هزینه نیز در صورت سود یا زیان منعکس می شود اما هزینه کاهنده ی درآمد است چون درآمد های ناشی از هزینه ها می باشند . مانند زیان ناشی از سیل یا سرقت . البته در اینجا منظور از زیان مازاد هزینه بر درآمد نیست بلکه آنچه در نظر است زیان غیر عملیاتی است .

 

مطالب هزینه صنعتی