مفاهیم حسابداری صنعتی

مفاهیم حسابداری صنعتی

در این پست مفاهیم حسابداری صنعتی به مرور قرار داده می شود برای دیدن مطالب هر قسمت روی آن کلیک نمایید .

هزینه در مقابل بها

بهایابی و موضوع تعیین بها

مراحل سیستم تعیین بها

مبانی طبقه بندی بها

 1. طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری
  • مستقیم یا غیر مستقیم بودن امری نسبی
  • عوامل موثر بر مستقیم یا غیر مستقیم بودن بها
   1. اهمیت
   2. تکنولوژی جمع آوری اطلاعات
   3. ساختار عملیات
   4. مفاد قراردادها
   5. سطح رقابت
 2. طبقه بندی بها بر مبنای رفتار
  • بهای متغییر
  • بهای ثابت
  • بهای مخلوط (مختلط)
  • بهای نیمه متغییر
  • بهای نیمه ثابت
 3. طبقه بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول
 4. طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت کنترل
 5. طبقه بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی
 6. طبقه بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه ی عملکرد
 7. طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم گیری
 8. طبقه بندی بها بر مبنای کل یا واحد بودن

نظام مسئولیت سنجی

 1. مرکز هزینه (بها )
 2. مرکز درآمد
 3. مرکز سود (درآمد و هزینه )
 4. مرکز سرمایه گذاری

گزارش عملکرد مراکز

الف )سوالات مفهومی

ب) سوالات چهار گزینه ای

ج ) مسائل