استاندارد حسابداری شماره 12

استاندارد حسابداری شماره 12

استاندارد حسابداری شماره 12 در خصوص افشای اطلاعات صحبت می کند .

 واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي مي‌باشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشد در دامنه کاربرد این استاندارد قرار گرفته‌ است.

 تعريف ” شخص وابسته “ با افزودن موارد زير بسط داده شده است:

·       اشخاص داراي کنترل مشترک بر واحد تجاري،

·       مشارکتهاي خاصي که واحد تجاري در آن شريک خاص است، و

·  طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري، يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين‌گونه طرحها.

 در اين استاندارد اصطلاح ” مديران اصلي“ تعريف شده است.

هدف از افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

 مباحث مربوط به نحوه تعيين قيمت در معاملات با اشخاص وابسته و نيز موارد افشاي مربوط به آن، حذف شده است؛ زيرا اين استاندارد براي اندازه‌گيري معاملات با اشخاص وابسته بکار نمي‌رود.

 در استاندارد تصريح شده است که دو شريک خاص تنها بواسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت خاص، اشخاص وابسته نيستند.

 

دانلود کامل استاندارد حسابداری شماره 12 به صورت پی دی اف

 

مطالب مرتبط

استاندارد حسابداری شماره 1

استاندارد حسابداری شماره 2

استاندارد حسابداری شماره 3

استاندارد حسابداری شماره 4

استاندارد حسابداری شماره 5

استاندارد حسابداری شماره 6

استاندارد حسابداری شماره 8

استاندارد حسابداری شماره 9

استاندارد حسابداری شماره 10

استاندارد حسابداری شماره 11

استاندارد حسابداری شماره 13

استاندارد حسابداری شماره 14

استاندارد حسابداری شماره 15

استاندارد حسابداری شماره 16