حسابداری چک های مدت دار

حسابداری چک های مدت دار

با وجودی که بر اساس ماده 310 قانون تجارت چک سندی نقدی است و طبق ماده 311 قانون تجارت پرداخت مبلغ چک نباید وعده ای باشد و یا براساس ماده 313 همان قانون صدور چک های وعده دار ممنوع می باشد و یا باعنایت به ماده 13 قانون چک مصوب 72 صدور چک نمی تواند برخلاف قوانین ثبتی باشد ،معهذا دیده می شود که در ایران بین شرکت ها یا اشخاص چک های وعده ای مورد مبادله قرار می گیرد . در این حالت پیشنهاد می شود که اینگونه موسسات از دفتر یاداشت اسناد وارده و صادره استفاده کنند و به هنگام دریافت چک های وعده ای مشخصات آنها را در این دفاتر ثبت نموده و حساب حساب های دریافتنی را بدهکار نمایند .
با استفاده از دفتر یاد شده روز سررسید سررسید : چک مذکور را از بایگانی خارج و به حساب جاری خود نزد بانک بخوابانند و ثبت زیر را انجام دهند :
چک های در جریان وصول xxxx
                            حساب های دریافتنی xxxx

 بعد از آنکه اعلام وصول چک مذبور را از بانک دریافت نمودند ثبت زیر زده می شود :
حساب بانک (جاری شماره ...) xxxx
                            چک های در جریان وصول xxxx

و اگر چک مذکور به هر عللی برگشت شد ثبت زیر را می زنیم :
حساب های دریافتنی xxxx
                           چک های در جریان وصول xxxx

حال اگر خود اقادام به صدور چک وعده ای نمودید با ثبت مشخصات چک صادره در دفاتر یادداشت اسناد صادره مبلغ چک را به حساب های پرداختنی بستانکار می کنید و در روز سررسید چون لازم است چک فوق وصول گردد ثبت زیر را می زنید :
حساب های پرداختنی xxxx
                          حساب بانک (جاری شماره ...) xxxx


 مثال : فعالیت های مالی زیر در دفاتر شرکت مینو به شرح زیر می باشد .
01/03/1395 فروش مبلغ 500،000 ریال کالا به آقای آریایی و دریافت یک برگ چک یک ماه از ایشان
حساب های دریافتنی 500،000
                          فروش کالا 500،000

02/03/1395 خرید کالا به مبلغ به مبلغ 650،000 ریال از شرکت گلاب که مبلغ 350،000 ریال آن را نقدا پرداخت و برای الباقی آن چک 20 روزه در وجه شرکت مذکور تسلیم نمود .
خرید 650،000
                وجه نقد                  350،000     
               حساب های پرداختنی 300،000

23/03/1395 چک تسلیمی مورخ 02/03/1395 در شعبه اکباتان وصول گردید .
حساب های پرداختنی 300،000
               حساب بانک (جاری شماره 1234) 300،000

01/04/1395 چک دریافتی مورخ 01/03/1395 جهت وصول به حساب جاری شماره 1234 به بانک برده شد .
چک های در جریان وصول 500،000
               حساب های دریافتنی 500،000

03/04/1395 اعلام وصولی چک مورخ 01/04/1395 از بانک دریافت شد .
حساب بانک (جاری شماره 1234) 500،000
                چک های در جریان وصول 500،000