فلش کارت 504 کلمه تافل

فلش کارت 504 کلمه تافل

 

 کتاب 504 یکی از کتاب هایی است که برای یادگیری زبان توصیه می شود و کی از ابزار های یادگیری آن فلش کارت می باشد که در زیر میتوانید دانلود کنید .