مجموعه ای از کلمات متضاد

مجموعه ای از کلمات متضاد

دانستن متضاد و مترادف کلمات امری بسیار کمک کننده در آموزش زبان انگلیسی می باشد

در این قسمت مجموعه ای از لغات و متضاد آنها آورده شده است که برای یادگیری زبان کمک شایانی میکند.

لینک دانلود