در قوانین و مقررات تامین اجتماعی چه تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده؟

در قوانین و مقررات تامین اجتماعی چه تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده؟

در قوانین و مقررات تامین اجتماعی برای کارفرمایان برخی از کارگاهها تسهیلات و حقوقی در نظر گرفته شده ست که عناوبن آنها به شرح زیر است:

1. معافیت از پرداخت حق بیمه برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود. به طور کلی مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود. در صورتی که قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و این مؤسسات فاقد بدهی بابت حق بیمه به سازمان باشند یا کارکنان آنها مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند، این قراردادها از پرداخت حق بیمه معاف هستند.

2.معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما:

برخی از کارگاه ها که در حال حاضر تعداد آنها به٣٧صنف می رسد و باتوجه به قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ٥ نفر کارگر برخوردارند. فهرست و شرایط آن با توجه به مصوبات هیات وزیران مشخص شده است و در صورتی که لیست دستمزد و حق بیمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند،از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ٥ نفر کارگر معاف هستند و حق بیمه سهم کارفرمای اینگونه کارگاهها را دولت پرداخت می نماید.

3. تقسیط بدهی ها:

کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهی های معوقه خود به سازمان، درخواست تقسیط نمایند. سازمان می تواند اینگونه بدهی ها را حداکثر تا ٣٦ قسط تقسیط نماید اما اگر هر یک از اقساط به موقع پرداخت نشود. باقیمانده اقساط به دین حال تبدیل می گردد و علاقه بر تعلق جرائم به مانده بدهی باید یکجا پرداخت شود.