پرداخت هایی که شامل کسر حق بیمه نمی شود

پرداخت هایی که شامل کسر حق بیمه نمی شود

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر می باشد:

بازخرید ایام مرخصی.
هزینه عائلمه مندی.

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.

عیدی.

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.

  حق شیر.
پاداش نهضت سواد آموزی.

حق التضمین (کسر صندوق).     

خسارت اخراج و مزایای پایان کار.

 پاداش افزایش تولید.

   بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.

 

مطالب مرتبط

خطای کد ملی نا معتبر است در ارسال لیست بیمه