میزان حقوق و دستمزد سال 95

میزان حقوق و دستمزد سال 95

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال 1394 و معادل 8،121،660 ریال تعیین شد .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم.

وی تصریح کرد: نرخ پایه سنوات در سال آینده در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه  10،000 ریال تعیین شد.

ربیعی حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال 1395 را با احتساب ۱۴ درصد افزایش،11،345،922  ریال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد که با احتساب سایر افزایشها در مجموع مزد برای این سال 30.5 درصد افزایش یافت و دستمزد سال 94 کارگران را ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایشها، این رقم در مجموع به 20.5 درصد رسید.

بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و پس از ساعت ها بحث‌و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدند.

جدول کامل حقوق و دستمزد سال 95

شرح   ارقام به ریال 
حداقل دستمزد ماهیانه 8,121,660
حق مسکن ماهیانه (به شرط تصویب) 400,000
حق بن نقدی (بدون افزایش) 1,100,000
حق اولاد- یک فرزند 812,160
حق اولاد- دو فرزند 1,624,320
حق سنوات روزانه (بدون افزایش) 10,000
حداقل مزد روزانه 270,720
مجموع دریافتی افراد مجرد 9,721,640
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند 10,533,800
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند 11,345,960

 

مقایسه حقوق سال های اخیر

 

 مقایسه میزان حقوق و دستمزد سال های اخیر
شرح
سال 1393 سال 1394 سال 1395
حدالاقل دستمزد ماهانه  6,089,100 7,124,250 8,121,660
حق مسکن ماهیانه  200,000 400,000 400,000
حق بن (خوار و بار ) 800,000 1,100,000 1,100,000
حق اولاد - یک فرزند  608,910 712,420 812,160
حق اولاد - دو فرزند  1,217,820 1,424,850 1,624,320
حق سنوات روزانه  5,000 10,000 10,000
حق سنوات ماهانه  150,000 300,000 300,000
حدالاقل دستمزد روزانه  202,970 237,475 270,722
مجموع دریافتی افراد مجرد  7,239,100 8,924,300 9,721,640
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  7,848,010 9,636,710 10,533,800
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  8,456,920 10,349,120 11,345,960
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  27,678 32,383 33,840
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  38,749 45,336 51،706
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد 

مطالب مرتبط

معافیت مالیاتی حقوق 95

جدول حقوق و دستمزد سال 94