حدنصاب معاملات کوچک سال 93

حدنصاب معاملات کوچک سال 93

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 200/93/509 مورخ 93/03/26 مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک را 12،000،000 ریال اعلام کرد . لذا عدد فوق می بایست در ارسال گزارش صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) در سال 93 مد نظر قرار گیرد. 

مبلغ حدنصاب معاملات کوچک به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1391 معادل 6،700،000 ریال و برای سال 1392 8،800،000 ریال و جهت سال 1393 مبلغ 12،000،000 ریال می باشد.

 

 

 

گزارش 169 ق. م. م مکرر

 

دانلود بخشنامه