معافیت مالیاتی حقوق سال 93

معافیت مالیاتی حقوق سال 93

برای سال ۱۳۹۳ میزان معافیت ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سال تعیین شدهاست که برای هر ماه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. از اینرو با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات بوده و افرادی که حقوق آنان بین یک تا هفت میلیون تومان می باشد باید با ماخذ ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نمایند. ضمن آنکه حقوق مازاد بر هفت میلیون تومان با ماخذ بیست درصد (۲۰%) ملاک مالیات حقوق قرار می گیرد...