واحد های درسی رشته  ارشد حسابرسی

واحد های درسی رشته ارشد حسابرسی

رشته حسابرسی  در ارشد شامل 36 واحد می باشد که 8 واحد پیش نیاز و 20 واحد دروس اصلی و 8 واحد هم دروس تخصصی می باشد

دروس پیش نیاز

آمار

روش تحقیق

مروری بر مبانی حسابداری

دروس اصلی

کاربرد قوانین و مقررات مالی بانکی و بازرگانی در حسابرسی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته و کاربرد آن در حسابرسی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تئوری های حسابداری

حسابرسی سیستم های کامپیوتری

طراحی پژوهشهای حسابرسی

بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی

دروس تخصصی

تئوریهای حسابرسی

بررسی موارد خاص در حسابرسی

سمینار در حسابرسی

تعداد واحد های هر یک از دروس و دانشگاههای ارائه دهنده رشته حسابرسی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسری

ادامه مطلب ....