-

حسابرسی

<
 • 8 مرداد 1394
  حسابرسی واحد های تجاری کوچک

  حسابرسی واحد های تجاری کوچک

  استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسيدگی نيستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محيط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرايی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهايی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف نيازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در اين مورد به معنی شرايطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذير نيست.

  ويژگيهای واحدهای تجاری کوچک:

  الف)مالکيت يا کنترل عملياتی دردست چند نفر معدود متمرکز و سلطه صاحب سرمايه مدير برقرار است :استقلال و توان کنترل صاحب سرمايه مدير ايجاد کننده محيطی است که در آن همه چيز تحت کنترل و نفوذ اوست وتوان در برقراری کنترلهای داخلی از لحاظ قابليت حسابرسی نقشی عمده دارد.

  ب)دانش حسابداری کارکنان يا مديريت محدود است:گرايش بسياری از سرمايه داران جز معطوف به اعمال مديريت از طريق تمرکز بر امور مربوط به فروش و بازاريابی ورشد واحدشان است وممکن است نسبت به امور مالی بی توجه باشند و يا از توجه به کنترلهای داخلی عمده برخوردار نباشند.

  پ)مديريت بر اين باور است که به استخدام افراد خبره نياز ندارد يا از عهده آن برنمی آيد:مديريتی که نسبت به امر کنترل حساس نيست ممکن است نسبت به سيستم کنترل حسابداری واحد تجاری بی تفاوت يا کم توجه باشد و کم اهميت انگاشتن کنترلهای داخلی حسابداری احتمالا موانعی جدی در راه حسابرسی واحد تجاری کوچک می باشد.

  ت)زير پا گذاردن کنترلهای داخلی حسابداری توسط مديريت:صاحب سرمايه مدير معمولا می تواند روشهای تجويز شده را زير پا گذارد.غالبا عملکرد مديريت مورد بررسی قرار نمی گيرد زيرا در بسياری واحدهای تجاری کوچک نظارتی بر کار مديريت وجود ندارد.

  ث)نارسايی های کنترلهای داخلی حسابداری:اين نارسايی ها ممکن است از تفکيک محدود وظايف يا دسترسی آسان کارکنان اداری و دفتری به مدارک حسابداری و دارايی هاو يا روشهای غير مدون ناشی شود.تفکيک محدود وظايف ضعفی فراگير است که می تواند به اجتناب کامل حسابرس از اتکا به کنترلهای داخلی بيانجامدو چنانچه در نتيجه عدم تفکيک کافی وظايف فردی در موقعيت ارتکاب اشتباه و تخلف و اختفای آن قرار گيرد حسابرس ناگزير بايد احتمال زيادی برای وقوع اشتباه و تخلف قايل شود.تفکيک محدود می تواند محيطی را ايجاد کند که در آن مدارک مالی و داراييهای عينی به آسانی در دسترس کارکنان اداری و دفتری قرار گيرد.مثلا کارمندی که به تنهايی مسئول تنظيم چکها و ثبت پرداختهای نقدی وتهيه صورت مغايرت بانکی است می تواند چکی را ثبت نکند و از کشف آن نيز جلوگيری کند.نارساييهای کنترلهای داخلی می تواند زاييده غير مدون بودن روشهای ثبت در دفاتر نيز باشد.روشهای غير مدون ثبت دفاتر لزوما به مدارک ناکافی منجر نمی شود اما احتمال اشتباه وتقلب را افزايش می دهد.

  ج)نهاد سياستگذاری غير فعال يا غير موثر:بسياری از واحدهای تجاری کوچک از يک نهاد سياستگذاری فعال ....

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 • 3 خرداد 1393
  واحد های درسی رشته ارشد حسابرسی

  واحد های درسی رشته ارشد حسابرسی

  رشته حسابرسی  در ارشد شامل 36 واحد می باشد که 8 واحد پیش نیاز و 20 واحد دروس اصلی و 8 واحد هم دروس تخصصی می باشد

  دروس پیش نیاز

  آمار

  روش تحقیق

  مروری بر مبانی حسابداری

  دروس اصلی

  کاربرد قوانین و مقررات مالی بانکی و بازرگانی در حسابرسی

  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته و کاربرد آن در حسابرسی

  سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  تئوری های حسابداری

  حسابرسی سیستم های کامپیوتری

  طراحی پژوهشهای حسابرسی

  بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی

  دروس تخصصی

  تئوریهای حسابرسی

  بررسی موارد خاص در حسابرسی

  سمینار در حسابرسی

  تعداد واحد های هر یک از دروس و دانشگاههای ارائه دهنده رشته حسابرسی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسری

  ادامه مطلب ....

   

<