مصوبه مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق 97

مصوبه مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق 97

بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه که پس از ۷بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل  ۱۸درصد

میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵میلیون تومان معادل  ۱۷درصد

میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳میلیون تومان معادل  ۱۶درصد

میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵میلیون تومان معادل  ۱۵  درصد

میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴میلیون تومان معادل  ۱۴ درصد

میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵میلیون تومان معادل  ۱۳درصد

میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵میلیون تومان معادل  ۱۲درصد

میزان دریافتی بالاتر از ۵میلیون تومان معادل  ۱۰درصد

 

جدول حقوق و دستمزد سال 97