باز کردن صفحه جدید در اکسل

باز کردن صفحه جدید در اکسل

باز کرن صفحه جدید

با کلیک روی گزینه فوق وارد یک کاربرگ خالی اکسل می شویم . در تصویر زیر یک کاربرگ خام را مشاهده می نمایید .

کاربرگ خالی در اکسل

حذف صفحه آغازین

برای اینکه صفحه آغازین اکسل را حذف کنید تا پس از اجرای نرم افزار همانن نسخه های قئیمی بطور مستقیم به کاربرگ خام هدایتشود ، روی زبانهFile  کلیک کنید و در کادر باز شده گزینه Option  را انتخاب کنید

فایل در اکسل

در صفحه باز شده جدید در قسمت General  تیک گزینه Show the start screen when this application starts  را بردارید و روی گزینه Ok  کلیک کنید

باز شدن صفحه جدید هنگام آغاز به کار در اکسل

پس از انجام این مراحل ، در دفعات بعدی اجرای نرم افزار صفحه آغازین نمایش داده نخواهد شد و مستقیما به کاربرگ هدایت می شوید .

 

مطالب مرتبط 

آغاز برنامه

آشنایی مقدماتی با اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

وارد کردن اطلاعات به سلول ها

نوار فرمول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل