دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶

در اجرای مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تامین اجتماعی و پیرو دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۶ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ شورای عالی کار موضوع بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال ۱۳۹۶،به پیوست فایل مربوط به دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع برای سال ۱۳۹۶ شامل ۱۱۱ صفحه و ۱۰ صفحه راهنمای صنوف ارسال می‌گردد.

 

- دریافت فایل "میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ١٣٩٦"

 - دریافت راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال١٣٩٦

 - دریافت فایل دستور اداری "دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ١٣٩٦"

خطای کد ملی نا معتبر است در ارسال لیست بیمه