استفاده کنند گان اطلاعات حسابداری

استفاده کنند گان اطلاعات حسابداری

اطلاعات حسابداری به استفاده کنندگان کمک می کند تا تصمیم های مالی بهتری بگیرند . استفاده کنندگان به دو دسته داخلی و خارجی تثسیم می شوند .
استفاده کنندگان داخل سازمانی (کاربران اولیه) عبارتند از :
1-    مدیران : برای تحلیل کارآمدی سازمان و جایگاه آن و به دست آوردن اطلاعات جهت توسعه آتی سازمان
2-     پرسنل : برای ارزیابی سودآوری سازمان و آینده شغلی خود در سازمان
3-    مالکان : برای تحلیل و ارزیابی سود آوری سرمایه گذاری شان و تعیین اهداف برای آینده .
اطلاعات حسابداری برای کاربران داخلی سازمان معمولا به صورت فرم های بودجه ای ، فرم های پیش بینی ، اطلاعات مدیریت (mis) و صورت های مالی درون سازمانی ارائه می شود .


استفاده کنندگان خارجی سازمان (کاربران ثانویه ) عبارتند از :
1-    سرمایه گذاران : برای دیدن میزان اعتبار و سرمایه سازمان و همچنین تصمیم گرفتن یا نگرفتن برای سرمایه گذاری در سازمان
2-    اعتباردهندگان (وام دهندگان) : مشخص شدن میزان اعتبار سازمان جهت اعطای وام توسط بانک .
3-    سازمان مالیاتی: برای تعیین اعتبار اظهارنامه مالیاتی واصله از طرف شرکت
4-    مشتریان : برای ارزیابی جایگاه مالی و ثبات شرکت جهت انجام معاملات
5-    مقامات قانونی : برای اطمینان حاصل کردن از این که شرکت اطلاعات مالی خود برای سهامداران را به درستی افشا نموده است .
اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان خارجی درفرم صورت های مالی قانونی استفاده می شود .هدف از تهیه صورت های مالی ، کمک به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری بهتر می باشد .
حسابداری شامل ثبت و ضبط ، طبقه بندی و خلاصه کردن معاملات و رویداد های به شیوه ای است که کمک می کند تا کاربران سازمان را ارزیابی نمایند .
حسابداری رشته ای پویا می یاشد که دائما خود را با نیاز های کاربران تطبیق می دهد . در طول چند دهه گذشته شاهد ایجاد شاخه های جدید حسابداری برای رفع این نیاز کاربران بودیه ایم .

Users of Accounting Information

 

مطالب مرتبط

تعریف حسابداری

تاریخچه حسابداری

حسابدار کیست ؟

حسابداری دوبل چیست ؟

شاخه های حسابداری